Blog

Zaproszenie

Fundacja Cogito Ergo Credo

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej
W poniedziałek 24 października 2018 r., w Gubinie przy ul. Kresowej 258a
(Siedziba Fundacji CEC) odbędzie się spotkanie
Rady Fundacji Cogito Ergo Credo
z udziałem pozostałych Organów – Zarządu Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczęcie obrad g. 20.00 a zakończenie ok. g. 21.30.
Spotkanie z konieczności odbędzie się w Gubinie a nie jak do tej pory
w Warszawie z powodów zdrowotnych przewodniczącego Rady Fundacji.
Ze względu na dzień roboczy i trudności z dojazdem, proszę o poinformowanie o
swoim przyjedzie lub o możliwości obecności via internet.
Z wyrazami szacunku

ks. Artur Godnarski
Przewodniczący Rady Fundacji

L.S

Gubin, dn. 3 października 2018 r.
Znak: CEC-pr2/10/2018